ผู้บริหาร

นายสชาต เดชพทกษ

  • 000.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg

สถานการณนำ

ปฏิทิน

S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

ผู้ใช้งานทั้งหมด

537840
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
518
465
1595
534175
7481
10784
537840

Your IP: 54.227.48.147
2018-02-21 16:06

ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่

 

2) ให้การบริการด้านข้อมูลการสื่อสารและข่าวสาร กำหนดนามเรียกขาน บริการรับ-ส่งข่าวสารทางระบบวิทยุ HF/SSB , VHF/FM ทางโทรสาร (FAX)  และโทรสารผ่านระบบเครือข่าย บริการต่อสายตู้โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ ตรวจสอบข่าว ลงทะเบียน นำจ่าย ข่าวสารรวมถึง ให้บริการและเผยแพร่ระบบประชุมทางไกลประสานงานข่าว ระหว่างหน่วยงานกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมสำเนารายงานสถิติและผลงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานชลประทาน และโครงการ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตอบสนองต่อภารกิจและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3) วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การติดตั้ง การบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือสื่อสารทางโทรศัพท์ ตู้กลาง เครื่องโทรศัพท์-โทรสาร เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย ควบคุมการให้บริการระบบประชุมทางไกล ตรวจสอบปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในด้วยกล้องวงจรปิด (cctv) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

4) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ออกแบบช่องทางการสื่อสารให้ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน

 

5) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้งานเครื่องมือสื่อสารทางสายโทรศัพท์ ตู้กลาง เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่าย ควบคุมการให้บริการระบบประชุมทางไกล ตรวจสอบปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในด้วยกล้องวงจนปิด (cctv) เพื่อให้รายงานมีความถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

 

6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

บุคลากรภายในฝ่ายฯ 

 

ทมไฟฟาลาสด

116y home

หมายเลขโทรศพทภายใน สชป

 

ลิงค์อื่นๆ


 

 

824432

 

พยากรณ์อากาศ

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322