รูปหัวหน้าฝ่าย ปี 2562

ผู้บริหาร

0 ผคก

1 วค2 ซบ

สถานการณนำ

ปฏิทิน

S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

ผู้ใช้งานทั้งหมด

787814
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
814
991
2868
777682
16254
24600
787814

Your IP: 54.197.24.206
2019-02-19 18:11

ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ศึกษา  วิเคราะห์  ตรวจสอบ ดำเนินการจัดทำแผนงานและงบประมาณ การปฏิบัติงานและการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ทั้งทางบกและทางน้ำ  เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ ทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้า รวมทั้งสถานีสูบน้ำ  เครื่องมือสื่อสาร  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  เครื่องกว้านบานระบาย  ระบบสารสนเทศ  และเครือข่าย ระบบตรวจวัด และควบคุมระยะไกล  ให้ได้แผนงานที่สอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย

 

2) วางแผน ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องจักรกลสูบน้ำ ทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้า รวมทั้งสถานีสูบน้ำ เครื่องมือสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และเครื่องจักรกลอื่น ๆ สำหรับดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบำรุงรักษาระบบชลประทาน เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน การใช้งาน และการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

 

3) ศึกษา วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านเครื่องจักรกล เครื่องมือกลยานพาหนะ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องจักรกลสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้า รวมทั้งสถานีสูบน้ำ เครื่องมือสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร อุปกรณ์บังคับน้ำชนิดต่าง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

4) ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานด้านเครื่องกลของสำนักงานชลประทานและโครงการต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ

 

5) วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และดำเนินงานการขออนุมัติจัดสรร ปรับ โอนเปลี่ยนแปลงผลงานและรายจ่ายประจำปีของส่วนเครื่องจักรกล ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ตามระเบียบกฎหมายและระเบียบวิธีการด้านงบประมาณ

 

6) สำรวจ รวบรวมข้อมูล พัฒนาและออกแบบพัฒนาดัดแปลง รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้ารวมทั้งสถานีสูบน้ำ เครื่องมือสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร อุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องกว้านบานระบาย ระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ใช้ประกอบการตัดสินใจและจัดทำรายงานต่าง ๆ

 

7) ให้คำแนะนำ ปรึกษา และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องจักรและเครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้ารวมทั้งสถานีสูบน้ำ ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ เครื่องมือสื่อสารและสารสนเทศ ตามหลักวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ได้รับไปพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่การปฏิบัติงาน

 

8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

บุคลากรภายในฝ่ายฯ

วค 2562 

116y home

หมายเลขโทรศพทภายใน สชป

 

ลิงค์อื่นๆ


 

 

 

พยากรณ์อากาศ

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322